BAN CHUYÊN TRÁCH – GIỚI THIỆU

I. Ban Hội viên

1. Mục đích hoạt động của Ban

Thu hút ngày càng nhiều Doanh nhân, tổ chức tự nguyện tham gia vào CLB, từng bước tăng về số lượng, đảm bảo chất lượng, phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của CLB.

2. Ban điều hành

- Trưởng Ban: Nguyễn Quốc Hùng (Phó chủ nhiệm CLB)
- PGĐ. Doanh nghiệp tư nhân Hạnh Phúc
- Email: n.q.h.119@gmail.com

II. Ban Xúc tiến thương mại

1. Mục đích hoạt động của Ban

Thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội mua bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ, hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp hiệu quả hơn.

2. Nhiệm vụ của Ban

- Xúc tiến quan hệ hợp tác quốc tế, tổ chức các diễn đàn, đối thoại, quảng bá hình ảnh, trao đổi thông tin, chia sẽ kinh nghiệm, tạo cơ hội liên doanh liên kết và tăng cường khả năng kinh doanh, hội nhập về những lĩnh vực có liên quan.
- Đại diện cho Hội viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của CLB.

3. Ban điều hành

- Trưởng Ban: Trịnh Văn Nghe (Phó chủ nhiệm CLB)
- TGĐ Công ty CP DVTM & Sản Xuất Minh Quốc
- Email: einsteinst_trinh@yahoo.com.vn
- Phụ trách mảng Xúc tiến thương mại nước ngoài: Trần Thị Thanh Hương - Giám đốc Công ty TNHH Gia Hiển
- Phụ trách mảng Xúc tiến thương mại trong nước: Dương Công Đức - Giám đôc Công ty TNHH Vietphone

III. Ban Xã hội – Cộng đồng

1. Mục đích hoạt động của Ban

- Vận động và tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện nhằm khyến khích hội viên, doanh nghiệp tham gia phát triển cộng đồng, phát huy vai trò của Doanh nhân trong cộng đồng xã hội.
- Tham gia các phong trào vì người nghèo, diện chính sách, nạn nhân thiên tai, chia sẻ cùng người già neo đơn và trẻ mồ côi khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

2. Ban điều hành

- Trưởng Ban: Trịnh Văn Nghe (Phó chủ nhiệm CLB)
- TGĐ Công ty CP DVTM & Sản Xuất Minh Quốc
- Email: einsteinst_trinh@yahoo.com.vn

IV. Ban Tư vấn – Đào tạo

1. Mục đích hoạt động của Ban

- Tuyên truyền, giáo dục chính sách pháp luật nhằm giúp Hội viên hiểu rõ đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước để thực hiện sản xuất, kinh doanh theo đúng quy định pháp luật. Hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh thông qua cung cấp thông tin, tư vấn đào tạo, chắp nối Doanh nhân.....
- Mở các khóa đào tạo ngắn hạn do CLB tổ chức
- Liên kết với các hội đoàn bạn về thông tin các khóa đào tạo để hỗ trợ cho các doanh nghiệp nâng cao năng lực quản lý.
- Xây dựng cơ chế tư vấn trực tuyến trên website www.siybvn.org của CLB

2. Ban điều hành

- Trưởng Ban: TS.Từ Phú Hưng (Chủ nhiệm CLB)
- GĐ. Công ty Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Hưng Đức
- Email: hungduccompany@gmail.com

V. Ban Truyền thông và Sự kiện

1. Mục đích hoạt động Ban

- Quảng bá hình ảnh của CLB thông qua phương tiện truyền thông và các hoạt động cộng đồng.
- Đề xuất các giải pháp cho các doanh nghiệp xây dựng quảng bá thương hiệu.
- Tuyên truyền, phổ biến các chương trình hoạt động của CLB.
- Tổ chức các sự kiện, hội thảo, hội nghị CLB.

2. Ban điều hành

- Trưởng ban: Huỳnh Thị Anh Thư (Phó chủ nhiệm CLB)
- GĐ. Công ty Quảng cáo ATD
- Email: anhthu466@gmail.com