ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CLB DOANH NHÂN SIYB TP.HCM

(Ban hành kèm theo Quyết định số:
Ngày tháng năm 2013 của Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh)


CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Tên gọi và trụ sở

 • Tên gọi chính thức: CÂU LẠC BỘ DOANH NHÂN KHỞI SỰ VÀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP TP.HCM
 • Tên giao dịch tiếng Việt: CÂU LẠC BỘ DOANH NHÂN SIYB TP.HCM
 • Tên giao dịch quốc tế: HO CHI MINH CITY START & IMPROVE YOUR BUSINESS CLUB
 • Tên viết tắt là: SIYB
 • Trụ sở dự kiến của CLB đặt tại: 246A Đinh Tiên Hoàng, P.Đa Kao, Quận 1
CLB Doanh Nhân Hỗ Trợ Doanh Nghiệp TP.HCM trực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM.


Điều 2. Mục đích của Câu lạc bộ:


        CLB Doanh Nhân Khởi Sự và Hỗ Trợ Doanh Nghiệp TP.HCM (sau đây gọi là tắt là CLB SIYB) là tổ chức tự nguyện của các doanh nhân tại TP.HCM. Mục đích của câu lạc bộ là tập hợp và xây dựng, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong nghề nghiệp, nâng cao kiến thức, tăng cường khả năng kinh doanh, phát huy bản chất tốt đẹp xây dựng đội ngũ doanh nhân của thành phố ngày càng lớn mạnh đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của thành phố và cả nước. Góp phần nâng cao năng lực, tăng cường tính liên kết, hợp tác, chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau, tập hợp các doanh nhân làm công tác xã hội, tăng giá trị doanh nghiệp…
         Là cầu nối cho các doanh nhân với các cơ quan chính quyền, hội đoàn liên kết tiếp nhận thông tin kinh tế của các tỉnh thành để phổ biến cho các thành viên, hợp tác với các cơ quan chức năng của tỉnh thúc đẩy các hoat động đầu tư, kinh doanh của doanh nhân trên địa bàn cả nước.
        Tổ chức các hoạt động xã hội hỗ trợ, chia sẽ các lợi ích kinh tế cho cộng đồng.
        Quảng bá hoạt động Câu Lạc bộ, vận động doanh nhân tại TPHCM và trong và ngoài nước đầu tư vào TP.HCM.
        Tổ chức các cuộc giao lưu, tọa đàm, hội thảo, học tập chia sẽ kiến thức, kinh nghiệm kinh doanh …nhằm nâng cao năng lực quản trị, xây dựng và phát triển thương hiệu.


CHƯƠNG II
HỘI VIÊN

Điều 3: Đối tượng tham gia:


Tất cả thành viên HĐQT, thành viên ban tổng giám đốc, giám đốc điều hành, chủ doanh nghiệp tư nhân, chuyên gia tư vấn, chuyên viên kinh tế … của các doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động tại TPHCM là thành viên chính thức của Câu lạch bộ. Các doanh nghiệp liên doanh, công ty 100% vốn nước ngoài hoạt động tại TP.HCM và các tỉnh thành khác đều có thể xin gia nhập Câu lạc bộ nhưng chỉ là thành viên liên kết (không điều hành).


Điều 4 :. Thủ tục gia nhập:


 • Đăng ký gia nhập Câu lạc bộ.
 • Xét duyệt hồ sơ gia nhập Câu lạc bộ.
 • Đóng lệ phí theo quy định khi gia nhập Câu lạc bộ.
 • Được Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ công nhận là Hội viên sau khi đã nộp đủ lệ phí gia nhập và hội phí và thông qua Lễ kết nạp Hội viên chính thức (trừ Ban cố vấn).

Điều 5: Quyền của thành viên:


 • Được tham gia tất cả các hoạt động của Câu lạc bộ.
 • Được ứng cử, đề cử và bầu cử Ban lãnh đạo Câu lạc bộ, được thảo luận và biểu quyết các công việc của Câu lạc bộ.

Điều 6: Nghĩa vụ của thành viên:


 • Thi hành nghiêm chỉnh điều lệ của Câu lạc bộ.
 • Đóng lệ phí hoạt động thường niên theo qui định 1.000.000đ/năm. Lệ phí có thể được điều chỉnh khi có sự đồng ý của toàn thể thành viên Ban chủ nhiệm
 • Tham gia các hoạt động của Câu lạc bộ.
 • Góp phần quảng bá và vận động xây dựng Câu lạc bộ .

Điều 7: Chế Độ Hội Họp


 • Hàng năm câu lạc bộ họp toàn thể thành viên vào dịp sinh nhật CLB
 • Mỗi 6 tháng Ban Chủ Nhiệm Câu Lạc Bộ làm việc chính thức với Hiệp hội Doanh nghiệp TP. để thông báo tình hình, đánh giá kết quả hoạt động.

CHƯƠNG III
NGUYÊN TẮC VÀ TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH CỦA CÂU LẠC BỘ

Điều 8: Nguyên tắc hoạt động:


 • Hoạt động của Câu lạc bộ dựa trên nguyên tắc phi lợi nhuận, phát huy và kết hợp năng lực các thành viên để phát triển họat động chung của Câu lạc bộ.
 • Câu lạc bộ do Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM cho phép thành lập và ra quyết định công nhận.
 • Hoạt động của các thành viên mang tính chất tự nguyện.

Điều 9: Đại hội thành viên Câu lạc bộ:


 • Họp ba năm một lần để bầu Ban chấp hành và Ban chủ nhiệm, đề ra phương hướng hoạt động cho Câu lạc bộ.
 • Khi cần thiết, Ban chấp hành có thể triệu tập Đại hội bất thường.

Điều 10:. Ban Chấp hành và Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ:


- Ban chấp hành (BCH) gồm 11 người.
- Ban kiểm soát (BKS) gồm 3 người.
- Ban chủ nhiệm (BCN) gồm 4 người: 1 Chủ nhiệm, 3 Phó Chủ nhiệm.
- Nhiệm kỳ: 3 năm.

 • Sau khi kết thúc nhiệm kỳ Đại hội thành viên Câu lạc bộ bầu Ban chấp hành và Ban chủ nhiệm mới. Trong trường hợp thành viên trong Ban chủ nhiệm vì lý do nào đó ngưng công việc giữa nhiệm kỳ, các thành viên trong Ban chấp hành sẽ bầu bổ sung trực tiếp và không phải đưa ra Đại hội bầu lại.
 • Ban chủ nhiệm do BCH đề cử và bổ nhiệm, trình Đại hội trong nhiệm kỳ.
 • BCN không quá 02 nhiệm kỳ.
 • Ban kiểm soát do BCH đề cử và thông qua Đại hội thành viên (BKS không trực thuộc BCH).
 • Ban chủ nhiệm có nhiệm vụ đề ra và điều hành toàn bộ các hoạt động của Câu lạc bộ.

CHƯƠNG IV
TÀI CHÍNH

Điều 11 : Nguồn tài chính câu lạc bộ gồm:


 • Lệ phí gia nhập, hội phí hội viên
 • Sự ủng hộ đóng góp của hội viên
 • Các khoản ủng hộ khác

Điều 12 : Tài chính

Tài chính của Câu lạc bộ được sử dụng theo đúng mục đích, yêu cầu , có sổ sách ghi chép thu chi rõ ràng theo đúng quy định và phải thông qua Ban Thường trực,và báo cáo công khai trước hội nghị thường kỳ của Câu lạc bộ. Định kỳ mổi ba tháng phải có báo cáo tài chính cho Ban Kiểm Soát và Hội Viên.


CHƯƠNG V :
KHEN THƯỞNG - KỶ LUẬT

Điều 13 : Khen thưởng:

Hội viên có nhiều thành tích đóng góp vào các hoạt động của Câu lạc bộ sẽ được khen thưởng hoặc đề nghị Hiệp hội khen thưởng

Điều 14 : Kỷ luật :

Hội viên nếu làm tổn hại đến uy tín, quyền lợi của Câu lạc bộ hoặc không đóng hội phí trong năm sẽ bị xóa tên trong danh sách thành viên Câu lạc bộ.

CHƯƠNG VI :
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15: 

Điều lệ sau khi được Đại hội toàn thể hội viên thông qua, được sự tán thành của Hiệp hội sẽ có hiệu lực thi hành kể từ được chuẩn y.

Điều 16: 

Câu lạc bộ có thể ngưng hoạt động trong các trường hợp như sau:

 • Giải thể vì Câu lạc bộ không cần thiết tồn tại.
 • Chuyển thể thành tổ chức mới.

Điều 17: 

Việc ngưng hoạt động của Câu lạc bộ được thực hiện bằng nghị quyết của Đại hội thường kỳ hoặc bất thường với sự đồng ý của 2/3 số hội viên hiện diện và theo quyết định của Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM.

Điều 18: 

Chỉ có Đại hội Câu lạc bộ mới được quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ với 2/3 số hội viên có mặt tán thành và được Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM phê duyệt mới có giá trị thi hành.
Bản điều lệ này gồm 6 Chương 18 Điều.CÂU LẠC BỘ DOANH NHÂN KHỞI SỰ VÀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP TP.HCM