I. TỔNG QUAN VỀ CÂU LẠC BỘ

 • Tên gọi chính thức: CÂU LẠC BỘ DOANH NHÂN KHỞI SỰ VÀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP TP.HCM
 • Tên giao dịch tiếng Việt: CÂU LẠC BỘ DOANH NHÂN SIYB TP.HCM
 • Tên giao dịch quốc tế: HO CHI MINH CITY START & IMPROVE YOUR BUSINESS CLUB
 • Tên viết tắt là: SIYB CLUB
 • Trụ sở CLB đặt tại : 246A Đinh Tiên Hoàng, P.Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM
CLB Doanh nhân SIYB TP.HCM là tổ chức tự nguyện tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp tại TP.HCM nhằm mục đích xây dựng, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong nghề nghiệp nâng cao kiến thức, tăng cường khả năng kinh doanh, phát huy bản chất tốt đẹp xây dựng đội ngũ doanh nhân của thành phố ngày càng lớn mạnh đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của thành phố và cả nước. Góp phần nâng cao năng lực, tăng cường tính liên kết, hợp tác, chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau, tập hợp các doanh nhân làm công tác xã hội, tăng giá trị doanh nghiệp.
Câu lạc bộ Doanh nhân SIYB TP.HCM là tổ chức độc lập, phi chính phủ, phi lợi nhuận, có tư cách pháp nhân và tự chủ về tài chính.
Câu lạc bộ Doanh nhân SIYB TP.HCM là tổ chức thành viên của Hiệp Hội Doanh Nghiệp TP.HCM


Chức năng của Câu lạc bộ Doanh nhân SIYB TP.HCM:

 1. Tập hợp các nhà doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh, phát triển tổ chức, phát triển thành viên; xây dựng Câu lạc bộ trở thành cầu nối trong mối quan hệ liên kết, hợp tác giữa các thành viên.
 2. Đại diện cho thành viên trong các quan hệ đối nội và đối ngoại theo quy định của pháp luật; bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của thành viên.
 3. Hỗ trợ thành viên trong phát triển nghề nghiệp, hợp tác đầu tư, phát triển kinh doanh, trong học tập nâng cao kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm và trình độ quản lý, điều hành doanh nghiệp.
 4. Là diễn đàn cung cấp, trao đổi thông tin, ý kiến giữa các nhà doanh nhân tại Thành phố với các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức xã hội và doanh nghiệp khác.

Nhiệm vụ của Câu lạc bộ Doanh nhân SIYB TP.HCM:

 1. Tuyên truyền, giáo dục chính sách, pháp luật nhằm giúp thành viên hiểu rõ đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước để thực hiện sản xuất, kinh doanh theo đúng quy định pháp luật.
 2. Tuyên truyền tôn chỉ, mục đích của Câu lạc bộ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của thành viên. Phổ biến, bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị cho thành viên; đoàn kết, tập hợp và phát triển lực lượng doanh nhân; phát huy vai trò và nguồn lực của giới doanh nhân tại Thành phố;
 3. Tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các thành viên vì lợi ích chung của Câu lạc bộ.
 4. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ thành viên nâng cao trình độ quản lý, điều hành doanh nghiệp và phát triển doanh nghiệp.
 5. Phản ánh nhu cầu, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của các nhà doanh nhân tại Thành phố với cơ quan Nhà nước về những chủ trương, chính sách và các vấn đề liên quan đến giới doanh nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh.
 6. Hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh thông qua cung cấp thông tin, tư vấn đào tạo, chắp nối Doanh nhân, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại đầu tư…Tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện nhằm khuyến khích hội viên, doanh nhân tham gia phát triển cộng đồng.
 7. Xúc tiến quan hệ hợp tác quốc tế, tổ chức các diễn đàn, đối thoại, quảng bá hình ảnh, trao đổi thông tin, chia sẽ kinh nghiệm, tạo cơ hội liên doanh liên kết và tăng cường khả năng kinh doanh, hội nhập về những lĩnh vực có liên quan.

Quyền hạn của Câu lạc bộ Doanh nhân SIYB TP.HCM

 1. Được giới thiệu đại diện Câu lạc bộ, hội viên tham dự các hội nghị, hội thảo liên quan ở trong và ngoài nước.
 2. Được thành lập các tổ chức pháp nhân trực thuộc Câu lạc bộ, việc thành lập các tổ chức này theo quy định của pháp luật.
 3. Được tiếp nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG

1. Công tác hội viên

a. Xây dựng, phát triển hội viên
 • Thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp, tổ chức tự nguyện tham gia vào CLB, từng bước tăng về số lượng, đảm bảo chất lượng CLB viên. Tỉ lệ tăng thành viên hàng năm đạt từ 20-50%.
 • Từng bước đa dạng hóa nội dung hoạt động CLB nhằm thu hút các tổ chức, cá nhân tự nguyện tham gia, để CLB thực sự là ngôi nhà chung của cộng đồng các nhà doanh nghiệp
 • Xây dựng tiêu chí và căn cứ kết nạp hội viên để đảm bảo hội viên cá nhân của CLB là những nhà doanh nghiệp tuân thủ pháp luật, có uy tín trong cộng đồng, nhiệt tình, năng động, sáng tạo trong hoạt động.
 • Xây dựng, phát triển và tổ chức các hoạt động văn thể mỹ cho hội viên
 • Tuyên truyền quảng bá hình ảnh, vai trò của CLB trên các phương tiện thông tin, truyền thông, tại các diễn đàn, hội chợ, hội thảo, các lễ tôn vinh, các cuộc đối thoại công tư…nhằm nâng cao vai trò CLB
b. Chăm lo lợi ích hội viên
 • Đảm bảo tính công bằng và tạo điều kiện thuận lợi để hội viên được tham gia tất cả các hoạt động của Câu lạc bộ.
 • Tìm kiếm các cơ hội hợp tác, giao lưu nhằm phát triển cho hoạt động kinh doanh của hội viên
 • Đề xuất khen thưởng cho các Doanh nhân có thành tích xuất sắc trong CLB, tôn vinh nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) hàng năm.
 • Tăng cường kết nối mạng lưới các hội, hiệp hội đa ngành nghề trong khu vực và trên thế giới để từng bước giúp các hội viên mở rộng quan hệ quốc tế.

2. Tư vấn – đào tạo

 • Mở các khóa đào tạo ngắn hạn do CLB tổ chức
 • Liên kết với các hội đoàn bạn về thông tin các khóa đào tạo để hỗ trợ cho các doanh nghiệp nâng cao năng lực quản lý.
 • Xây dựng cơ chế tư vấn trực tuyến trên website CLB

3. Xây dựng, phát triển quan hệ hợp tác liên kết

 • Tham gia giao lưu với các Hội doanh nghiệp, Câu lạc bộ doanh nhân tỉnh bạn.
 • Xác định mục tiêu kết nối với từng loại tổ chức khác nhau để xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung hoạt động cụ thể và cam kết cùng hợp tác đôi bên cùng có lợi, mang lại hiệu quả thiết thực cho hội viên của các bên liên quan.
 • Thường xuyên phối hợp để tổ chức các sự kiện như hội chợ, hội thảo, tập huấn…để tranh thủ thế mạnh của mỗi bên, chia sẽ kinh nghiệm, kết nối kinh doanh cho doanh nghiệp hội viên.
 • Phối hợp chặt chẽ, tranh thủ sự định hướng chỉ đạo của Hiệp hội doanh nghiệp thành phố, các Hội ngành nghề, Câu lạc bộ doanh nhân trong Hiệp hội và các Tỉnh, Thành nhằm đa dạng hóa các nội dung đáp ứng nhu cầu của doanh nhân.

4. Truyền thông

 • Đề xuất các giải pháp cho các doanh nghiệp xây dựng quảng bá thương hiệu
 • Giới thiệu hình ảnh của CLB cũng như Doanh nghiệp thành viên thông qua phương tiện truyền thông và các hoạt động cộng đồng
 • Tổ chức các sự kiện, hội thảo, hội nghị CLB
 • Tuyên truyền nâng cao trách nhiệm xã hội, đạo đức và văn hóa kinh doanh
 • Phối hợp với các báo, đài,...để đưa tin các chương trình hoạt động của CLB