10:24 AM
0
[FBNC TV]Ngày 27 tháng 09 năm 2013, Hiệp hội doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (HUBA) đã tổ chức ra mắt câu lạc bộ Doanh nhân khởi sự và Hỗ trợ doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, gọi tắt là câu lạc bộ Doanh nhân SIYB .